Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

El Màster en Enginyeria de Forests s’obté després d’haver superat 72 crèdits ECTS, a més de un nombre determinat de crèdits ECTS de complements de formació, que hauran de cursar els estudiants en funció de la procedència dels estudis cursats amb anterioritat.

A continuació es detalla el nombre de crèdits que ha de cursa cada estudiant en funció de la seva procedència:

Complements de formació
Titulació Complements
Graduat en Enginyeria  Forestal Els alumnes amb possessió d'aquest títol no han de cursar els ECTS de complements de formació.
Altres titulacions El nombre de crèdits es determinarà en funció de la titulació o titulacions de procedència, prèvia presentació del certificat dels estudis realitzats per l'alumne.