L'ocupabilitat de la professióL'ocupabilitat en l'àmbit de l'Enginyeria forestal s'analitza a través dels informes que publiquen diferents institucions públiques :

1- Informe elaborat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Conferència d'Estudis Socials "Inserció laboral dels egressats universitaris. La perspectiva de l'afiliació a la Seguretat Social".

Aquest informe comença la línia d'anàlisi de la inserció laboral dels egressats de les universitats espanyoles a través de les dades que aporta la vida laboral dels afiliats a la Seguretat Social. Segons s'indica en aquest: s'han analitzat els egressats universitaris de l'any 2009-2010, i s'analitza la transició dels estudiants graduats al mercat de treball, des de la perspectiva de l'afiliació a la Seguretat Social, oferint dades, desagregats per branques del coneixement, sectors professionals i titulació, sobre les condicions i qualitat de la inserció laboral dels nostres universitaris. 

Encara que l'informe, per les dates en les quals està realitzat, no fa referència a les titulacions actuals de Grau i Màster pot servir com una de les fonts d'informació sobre l'ocupabilitat actual del sector. L'estudi mostra com les taxes d'afiliació a la Seguretat Social dels titulats en Enginyeria forestal en la ETSEA de Lleida són similars als valors mitjans de la resta de titulacions a nivell nacional i superiors, en referència als dos últims anys, als de la resta d'Escoles d'Espanya. Els valors d'afiliació també superen a les d'altres titulacions afins com la Llicenciatura en Ciències Ambientals i la de Biologia.

Aquest informe posa en relleu, també, la capacitat que té aquesta titulació per a l'exercici autònom de la professió. Els valors d'afiliació a la Seguretat Social com a treballador autònom són molt superiors a la mesura nacional i a la mitjana de les enginyeries.

2- Enquesta d'Inserció laboral de Titulats Universitaris 2014 elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE)

Aquesta enquesta analitza els egressats universitaris del curs 2009-2010. Aquest estudi indica que la majoria dels titulats en Enginyeria forestal que treballen el realitzen en l'àmbit i nivell de la seva titulació (91%). Contrasta  aquesta dada amb el qual fa referència als titulats en Ciències Ambientals on només un 45% indica que el seu títol universitari els ha servit per a trobar treball.

3- Enquesta (5a) d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes elaborada per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU)

Aquesta enquesta ha estat realitzada l'any 2014 amb una mostra de 20 enquestes sobre 25, que són els alumnes diplomats de la ETSEA de Lleida a l'ésser l'única a Catalunya que ofereix aquesta titulació. El resultat indica que el 80% dels titulats estan ocupats. Aquesta dada contrasta amb el d'altres titulacions afins com el de Ciències Ambientals i Biologia, on estan ocupats un 73% i un 75%, respectivament.

4- Enquesta (6a) d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes elaborada per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU)

Aquesta enquesta ha estat realitzada l'any 2017 i va abastar a persones diplomades al llarg dels cursos 2011-12 i 2012-13, és a dir, als alumnes de les dues primeres edicions del màster. El resultat indica que més del 90% dels titulats estan ocupats. Aquesta dada contrasta amb el d'altres titulacions afins com el de Ciències Ambientals i Biologia, on estan ocupats entre el 80 i 85% dels egressats.